OUR WEBSITE

Hello, we are the students of Gurb, we are in 4th of ESO. We did a project to look at the differences between the past and the present of the industry of our city. This work is aimed at people who are interested in the history of their municipality and how it can be in the future.

The Osona region has changed a lot over the years, especially industrial landscapes. In this work we will present the differences between before and after of Vic and Gurb, and, through the results, we will try to deduct what the landscape of the region will be in a few years.

To begin, we made some hypothesis:

We thought that, in the past, there were not even cars or so many factories. We also thought that the urban nucleus were much smaller than now and that many people lived in farmhouses. We think that the majority of the surface of the region was covered by fields and that the few factories were made of bricks and they didn’t have windows.

As for the future, our hypothesis is:

In the future there will be few fields and many factories, almost all of the landscape will be urban and dominated by renewable transport and energy.

To check our hipotesis, we divided in groups, each group was in charge of looking for different things.  

The sections were: Maps, Photos, Interviews, Timeline and News.

The Photos group and the Maps ones looked for copies. They searched it in archives and books of the past and present to make the comparison to think how the future could be.

The Interview group interviewed people who have long been in the workplace and can compare their work when they started and how it is now.

The Timeline group ooked for news and important facts of the last two hundred years to put them in a timeline.

In last place, the News group were in charge of look in the old most important newspaper and their images (if they had).


LA NOSTRA WEB

Hola, som els alumnes de 4rt de l’institut de gurb, i hem fet un treball per mirar les diferències entre el passat i l’actualitat. Aquest treball va dirigit a persones que el interesi la història del seu municipi i com pot arribar a ser en un futur.

La comarca d’Osona ha canviat molt al llarg dels anys, sobretot els paisatges industrials. En aquest treball exposarem les diferències entre l’abans i el després de Vic i Gurb, i, mitjançant els resultats, intentarem deduir com serà el paisatge de la comarca d’aquí uns anys.

Per començar, ens vam fer unes hipòtesis:

Vam pensar que en el passat no hi havien ni tans cotxes, ni tantes fàbriques. Que el nucli urbà era molt més petit i que molta gent vivía en masies. I que la majoria de la superficie de la comarca estava coberta per camps i que les poques fàbriques que hi havia eren de maons i quasi no tenien finestres.

En quan el futur, les nostres hipòtesis van ser:

Hi haurà pocs camps i moltes fàbriques, quasi tot el paisatge serà urbà i dominat per les energies renovables, i tots els transports seran renovables.

Per comprovar les nostres hipòtesis ens vam dividir en grups, cada grup s’encarregava de buscar diferents coses.

Els apartats eren: Mapes, Fotos, Entrevistes, Línia del Temps i Notícies.

Els de Fotos i Mapes van buscar exemplars, en arxius i llibres, del passat i actuals i així fer la comparació i amb això pensar com podria ser en el futur.

Els d’Entrevistes van entrevistar a gent que ja fa temps que està en el món laboral i que poden fer una comparativa de com era la seva feina quan van començar i com és ara.  

Els de Línia del Temps buscaven notícies i fets importants dels últims dos cents anys per posar-los en una línia del temps.

Per acabar els de Notícies s’encarregaven de buscar en els diaris antics diferents notícies i les seves imatges (si en tenien).